• http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?9115/713533.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?1131/379971.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?9333/337733.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7779/335917.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?9791/979311.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?5757/317913.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?3733/535393.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7117/775319.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7513/355599.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7731/393971.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7535/351533.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?5799/715799.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7351/997577.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?1119/197559.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7379/337719.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?1739/517511.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?5155/379575.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?1757/313395.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?3119/393119.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?3319/193377.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?9115/719193.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?9755/113973.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?5953/119731.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?3797/731799.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?1191/571737.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?1951/771395.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7731/517993.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?9731/575939.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7937/331373.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?3957/399753.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?9195/739335.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?9191/319737.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?5197/771575.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?1117/735377.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?5711/993993.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?9753/191535.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7195/919593.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?1735/317579.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?5555/995557.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?5319/111711.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7177/731379.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7731/797713.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?1511/133713.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?1375/179157.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7793/551979.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?3791/775997.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7913/935597.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?7339/911337.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?5737/571333.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/conn.php?3137/117957.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?1317/553373.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?9355/591315.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5173/931995.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?1139/993577.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3119/397753.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?9779/599191.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3599/777177.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3331/935397.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?7317/517557.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?9313/391159.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?1137/913793.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?9955/555313.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?7739/115171.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?7313/595599.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3739/339913.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?9113/177151.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3753/397533.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5377/379791.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3151/711113.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5597/571195.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5339/759311.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5351/193713.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?9157/339597.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?1533/395535.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3557/117151.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?1197/551993.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?9313/997117.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3119/759735.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?9995/397355.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?7173/333719.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?6004/262262.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?4666/064024.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?1159/913993.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?9711/511511.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3717/115571.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5115/179339.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3515/773591.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5719/973599.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?9317/975511.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3159/179393.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?1153/571751.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5953/399739.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?1571/533535.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?3597/715133.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5179/975539.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5191/739133.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?7733/737313.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?5517/991395.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?7759/353551.html
 • http://www.yuanchuangyinyue.com/post/view.php?1337/933551.html
 • 淘宝联盟手机怎么推广?具体操作流程

  发布日期:2018-03-28 17:04 作者:淘宝刷流量平台阅读:

  新店没有流量怎么办,聚人气纯人工流量提升流量不降权平台

   手机无时无刻存在于我们的生活中,大家都知道淘宝联盟是干什么的吧,这里就不多说明了,大部分的人会去在电脑上面操作推广,那么淘宝联盟手机怎么推广?大家想知道的话就看看聚人气小编的介绍吧。

   根据聚人气小编的了解,是可以在手机上面推广的,做法如下:

   首先在手机的应用市场里搜索——淘宝联盟。点击下载安装好之后打开——使用淘宝账号登录。

   方法一:

   可以通过——"分享赚",任务赚钱。

   进入首页——点击分享赚。

  淘宝联盟手机怎么推广?具体操作流程

   

   在这里可以看到佣金的情况,点击——分享赚钱

  淘宝联盟手机怎么推广?具体操作流程

   这里有一些可分享的平台,可以分享一个。也可以多个分享。

  淘宝联盟手机怎么推广?具体操作流程

   分享出去即可赚0.5,如果有顾客购买还可以赚取佣金,佣金详细可以——报表——订单明细。

  淘宝联盟手机怎么推广?具体操作流程

   任务的收益可以在——报表——分享赚任务明细,中可以看到。

   每个月的20号以后可以上个月的收益。

  淘宝联盟手机怎么推广?具体操作流程

   方法二:通过自己购买省钱。有两种方法。

   第一:在首页中——搜索框——输入关键词搜索。

   第二:在首页中——购物车——购物车里的商品就是你淘宝购物车里的。

  淘宝联盟手机怎么推广?具体操作流程

   第三:在首页中——收藏夹。

   大家看完了聚人气小编的文章后就会知道,这个在手机淘宝联盟上面同样是可以推广商品赚钱的,而且具体的做法都为大家整理出来了,这比电脑操作起来要方便一点哦
        能够帮助大家提升店铺流量,是聚人气小编的职责啦。想了解更多资讯,请关注聚人气


  淘宝刷流量平台温馨提示,欢迎转载:【淘宝联盟手机怎么推广?具体操作流程】 新店没流量怎么办?就找聚人气淘宝流量平台!
  转载请标明文章来源:http://www.58jurenqi.com/shoujitaobao/20180328203.html

  标签: 淘宝自然流量 淘宝联盟 淘宝聚人气 淘宝联盟赚钱

  关于淘宝流量的其它文章推荐

  • 2019京东618活动提报要求有哪些? 2019-05-09 11:09:54 2019京东618活动提报要求有哪些?

   今年,京东商城的618大促活动为了吸引更多优质的商家和店铺报名参与,将整个活动的准入门槛进行了一些调整,想要成功报名活动就需要满足一些要求,那么具体有哪些要求呢?跟随 58聚人气...

   标签: 手机淘宝,

   详情
  • 2019年淘宝短视频发展趋势是什么? 2019-05-09 11:04:09 2019年淘宝短视频发展趋势是什么?

   随着短视频越来越受欢迎,淘宝也将其成为了淘宝发展的重要方向,因为在去年已经沉淀了大量的优质短视频的内容,虽然说短视频的带货能力跟直播相比还存在一定的差异,但是它却能够对...

   标签: 手机淘宝,

   详情
  • 寻找蓝海产品有哪些方法?秘诀是什么? 2019-05-09 10:55:54 寻找蓝海产品有哪些方法?秘诀是什么?

   首先 58聚人气 小编教大家先要去了解一下什么才是蓝海产品,这种就是指的还没有占据市场的商品,但是却拥有很好的潜力,但是很多人却不太清楚蓝海产品到底要通过什么样的方式去挖掘,...

   标签: 手机淘宝,

   详情

  只做有效果的产品,用心服务 163,806 家网店!

  点此免费注册